Eigen risico formulier


Ten behoeve van deelname aan deze workshop van Basecamp Norway


Hierbij verklaar ik dat:

1.    Mijn algemene gezondheid goed is, ik eventuele bijzonderheden aan de instructeur heb gemeld en er niets is dat me ongeschikt maakt om aan deze workshop deel te nemen.


2.    Ik volledig accepteer en begrijp dat ik (samen met mijn kind) tijdens deze workshop bloot kan worden gesteld aan potentiële gevaren en dat ik de volledige verantwoordelijkheid (voor beide) neem ten aanzien van deze blootstelling. Te denken valt aan bijvoorbeeld:

·     Het maken van vuur

·     Het werken met een mes, bijl en/of zaag

·     Te voet verplaatsen in het bos

·     De mogelijke blootstelling aan insecten (inclusief teken) en giftige planten         

          

1.    Ik geheel op eigen risico deelneem aan deze workshop en dat ik te allen tijde zelf verantwoordelijk blijf voor de handelingen van mijzelf (en van mijn eigen kind.)

2.    Dat ik Basecamp Norway op geen enkele wijze aansprakelijk zal houden of aansprakelijk zal stellen voor (persoonlijke) schade die is opgelopen als gevolg van diefstal, verduistering, vermissing of verwisseling van zaken, tijdens of als gevolg van de workshop.

 

Volledige naam:

Ondertekend op (datum):

Te (plaats):

Handtekening: